Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy. 4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2021-2030. 7.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Garbatka-Letnisko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Garbatka-Letnisko w 2022 roku”. 11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.12.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Garbatka-Letnisko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.13.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2023.14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Pod Sosnową Szyszką” w Garbatce-Letnisko.15.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu.16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Garbatka-Letnisko na rok 2022.17.Przedłożenie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2021” za rok 2021.18.Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.19.Sprawy różne.20.Zamknięcie obrad.

Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).

Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur