Porządek obrad:

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Anielin.
Zamknięcie obrad.

Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa (DDM).

 

Przewodniczący Rady

/-/ Włodzimierz Mazur