Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy.4. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5. Wnioski zapytania i interpelacje Radnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 Gminy Garbatka-Letnisko.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko.8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2014-2023.9. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Garbatka-Letnisko wraz z uzasadnieniem Wójta.10. Zapoznanie Radnych z treścią Uchwał:- Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023- Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego.

11. Odczytanie opinii Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko i wniosków Radnych.12. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków Radnych.13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2014-2023. 14. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Garbatka-Letnisko. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnych programów zdrowotnych pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2014-2016” oraz „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata na lata 2014-2015”.16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i w ramach pomocy sąsiedzkiej. 18. Przedłożenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2014.19. Przyjęcie przez Radę Gminy planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.20. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.21. Sprawy różne.Przewodniczący RadyWłodzimierz Mazur

 

Zachęcamy również do ogladania zapisu wideo z XXXII Sesji Rady Gminy jaka odbyła się 28 listopada 2013 r.