Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołów z obrad XXXI, XXXII i XXXIII Sesji Rady Gminy.  4.Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Gniewoszowie za 2021 rok.5.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.8.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/156/21 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso.10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dofinansowanie modernizacji źródeł ogrzewania z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dofinansowanie modernizacji źródeł ogrzewania w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na lata 2022-2023.11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w obrębie geodezyjnym Garbatka-Letnisko Północ na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Zwoleń.12.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 13.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody zlokalizowanego na działce nr 509/6 obręb geod. Garbatka Północ, gmina Garbatka-Letnisko. 14.Sprawy różne.15.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur