Porządek obrad:

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości oznaczonej nr działki 1/11 o pow. 0,1756 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym Garbatka-Podlas.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2015.

Przedłożenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko za 2013 r.

Przedłożenie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2013.

Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.

Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Włodzimierz Mazur