Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Wnioski, zapytani i interpelacje Radnych.4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2017-2028. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Gminy Garbatka-Letnisko.6.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-a406/18 pt. „Kompetencje kluczowe szansą na rozwój” realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.8.Odpowiedzi na wnioski, zapytani i interpelacje Radnych.9.Sprawy różne.10.Zamknięcie obrad XXXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Garbatka-Letnisko VII kadencji.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur