Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołów z obrad XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Gminy.  4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/107/20 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.7.Sprawy różne.8.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur