Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa własności nieruchomości oznaczonej jako działki Nr 366/1, 367, 368/3 oraz 369/2 o łącznej powierzchni 1264 m2 położonych w obrębie geodezyjnym Ponikwa, na rzecz Gminy Garbatka-Letnisko.9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2011-2015.  10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Gminy Garbatka-Letnisko.11.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.12.Sprawy różne.Przewodniczący RadyWłodzimierz Mazur