Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.  4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Raport o stanie Gminy Garbatka-Letnisko w roku 2021:a)debata nad raportem,b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi.                                                                                                                  6.Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2021 i sprawozdania finansowego.7.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2021. 8.Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021 i sprawozdaniem finansowym.9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania finansowego.10.Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2021.11.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2021.12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Garbatka-Letnisko, w roku szkolnym 2022/2023.15.Sprawy różne.16.Zamknięcie obrad. Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur