Porządek obrad:1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy.4. Przedłożenie sprawozdania z działalności Komisariatu Policji w Gniewoszowie za 2013 r.5. Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.6. Wnioski zapytania i interpelacje Radnych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 Gminy Garbatka-Letnisko.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko.9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kozienickiego. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonych w miejscowości Garbatka-Zbyczyn oznaczonych nr działki 114/4 oraz 79/2.11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/50/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie własności nieruchomości na rzecz Gminy Garbatka-Letnisko od osób fizycznych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach.13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.14. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli w sprawie skargi złożonej przez Pana Andrzeja Wnuka do Wojewody Mazowieckiego. 15. Przedłożenie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko za 2013 r.    16. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi za 2013 r.17. Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.18. Sprawy różne.Przewodniczący RadyWłodzimierz Mazur