Porządek obrad:

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.

Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 Gminy Garbatka-Letnisko.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kozienickiego.

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym „Pod Sosnową Szyszką” prowadzonym przez Gminę Garbatka-Letnisko.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania ze stadionu – boiska sportowego do gry w piłkę nożną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Garbatka-Letnisko.

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisko za 2013 r.

Zapoznanie Radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi złożonej przez Pana Andrzeja Wnuka do Wojewody Mazowieckiego.

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.

Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.

Sprawy różne.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady

 

Aleksandra Mieczyńska