Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołów z obrad XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy.  4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2038.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska.8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.9.Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Pod Sosnową Szyszką” w Garbatce-Letnisko. 10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko.11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2022-2024.  12.Sprawy różne.13.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur