Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołów z obrad XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Gminy Garbatka-Letnisko.7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.8.Podjęcie uchwały w sprawie usytuowania na terenie Gminy Garbatka-Letnisko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.9.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania Nr 6 w Zakładzie Karnym w Żytkowicach.10.Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Bąkowiec.11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko.12.Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.   13.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.14.Sprawy różne.15.Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur