Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.6.Przedłożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2013 i sprawozdania finansowego.7.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2013. 8.Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013 i sprawozdaniem finansowym.9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego.10.Przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2013.11.Zapoznanie Radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2013.12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.  14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2014-2023.15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka-Letnisko uchwalonego uchwałą nr V/33/98 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 29 grudnia 1998 r. ze zm., dla terenu położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska.16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska.  17.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.18.Sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCY RADYWłodzimierz Mazur