Porządek obrad:

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.
Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbatka-Letnisko za I półrocze 2018 r.
Zapoznanie z treścią uchwały RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2018, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2017-2028.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 Gminy Garbatka-Letnisko.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. na rzecz Gminy Garbatka-Letnisko prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 273/4 o powierzchni 0,2005 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Brzustów. 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Garbatka-Letnisko, położonej w obrębie geod. Garbatka-Letnisko Północ na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Zwoleń.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 – pytania do Dyrektorów placówek oświatowych.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Garbatka-Letnisko.
Informacja Wójta Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
Przedłożenie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko za rok 2018.
Przedłożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
Sprawy różne.
Uroczyste zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Garbatka-Letnisko VII kadencji.

 

 

 

Przewodniczący Rady

  /-/ Włodzimierz Mazur