Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.4.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.5.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.  7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu w miejscowości Garbatka-Letnisko.8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa własności nieruchomości oznaczonej jako działki Nr 123/1 o pow. 0,1221 ha i Nr 128/1 o pow. 0,1594 ha położonej w obrębie Garbatka-Letnisko „Północ”, na rzecz Gminy Garbatka-Letnisko.9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2014 -2018”. 10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Garbatka-Letnisko do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z Radną Gminy Garbatka-Letnisko.12.Odpowiedzi na wnioski,zapytania i interpelacje Radnych.13.Sprawy różne.                            Przewodniczący RadyWłodzimierz Mazur