Porządek obrad:1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.2.Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy.4.Wręczenie legitymacji kombatanckich.5.Sprawozdanie Wójta z działalności Urzędu w okresie między sesjami.6.Wnioski zapytania i interpelacje Radnych.7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2016-2028.8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 Gminy Garbatka-Letnisko.9.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (na 2017r.).10.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017r.12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/37/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do 2 roku życia w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Garbatka-Letnisko na lata 2017 – 2019 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13 walentnej”.14.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.- pytania do Dyrektorów placówek oświatowych.15.Odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje Radnych.16.Sprawy różne.Przewodniczący Rady/-/ Włodzimierz Mazur