Porządek obrad:1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2.  Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3.  Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy.4.  Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.6.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz upoważnienia     Wójta do wystawienia weksla „in blanco”.7.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Garbatka-Letnisko.8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi     Opieki Zdrowotnej w Garbatce-Letnisku.9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli     zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina     Garbatka-Letnisko.10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego       w budżecie na 2013 rok.11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Nr 1 Gminnej Biblioteki      Publicznej w Garbatce-Letnisku przy ul. Kolejowej 22, oraz zmian w Statucie Gminnej      Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisku w związku ze zmianą zakresu działania       i lokalizacji filii.12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/7/11 Rady Gminy Garbatka-      Letnisko z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie      nieruchomości od Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą       w Radomiu oraz uchwały Nr XI/56/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 05 września      2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/7/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia       21 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od      Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/75/11 Rady Gminy Garbatka-      Letnisko z dnia 14 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od      obowiązku przetargu i zawarcie umowy najmu na obiekty Gminnego Ośrodka      Wypoczynku „Polanka” położonego w obrębie geodezyjnym Garbatka-Letnisko      „Północ”.14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków     zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka-Letnisko w zakresie zmian dla terenu     położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Spacerowa, Krasickiego,     Partyzantów, Kolejowa.15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania     przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic:     Spacerowa, Krasickiego, Partyzantów, Kolejowa.16. Przedłożenie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko      za rok 2011.17. Przedłożenie planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2012.18. Przyjęcie przez Radę Gminy planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.19.Przedłożenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej       w Garbatce-Letnisko za 2011 rok.20.Przedłożenie sprawozdania z działalności Posterunku Policji w Garbatce-Letnisko       za 2011 rok.21.Odpowiedzi na wnioski, zapytania, interpelacje Radnych i sprawozdanie Wójta       z działalności urzędu w okresie między sesjami.22. Sprawy różne.