Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.2. Zapoznanie Radnych z porządkiem obrad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy.4. Sprawozdanie Wójta z działalności  Urzędu w okresie między sesjami.5. Wnioski, zapytania i interpelacje radnych.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2013 Gminy Garbatka-Letnisko.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko.8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Garbatka-Letnisko oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbatce-Letnisku za 2012 rok.10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/33/05 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 08 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbatce-Letnisko.11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Garbatka-Letnisko i zagospodarowania tych odpadów.13. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.16. Odpowiedzi na wnioski , zapytania i interpelacje Radnych.17. Sprawy różne. 

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Mazur