Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2017. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2017.html. Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:1) celów współpracy – § 2 programu,2) zakresu przedmiotowego współpracy – § 4 programu,3) form współpracy pozafinansowej – § 6 – 14 programu,4) priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok – § 15 -34 programu,5) podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 41 programu,6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.W dniu 27 czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określił wstępne założenia do współpracy finansowej w 2018 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych z dochodów własnych województwa przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma wynieść 18 330 000,00 zł, a tym samym ma być wyższa niż w 2017 roku o ponad 8 000 000,00 zł.Warto podkreślić, że jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa już tradycyjnie w 2018 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%, 2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Propozycje do Programu na 2018 rok można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” —> Konsultacje programu na rok 2018: Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: [email protected], a  w wersji papierowej – pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.

 

do pobrania:

Formularz_program_2018_WCAG.docx