Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.), art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/59/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnych programów zdrowotnych pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2014-2016” oraz „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2014-2015”, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Ogłasza się konkurs ofert oraz zaprasza się podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert na realizację w 2015 roku gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2016”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego- HPV (Typ 6,11,16,18) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2002, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko zwanego dalej „Programem”.

 

§ 2.

 

1. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia. 2. Ustala się regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia. 3. Ustala się warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 3

do zarządzenia. 4. Ustala się treść formularza ofertowego-dane rejestrowe w brzmieniu załącznika nr 4

do zarządzenia. 5. Ustala się treść formularza ofertowego-oświadczenie oferenta w brzmieniu załącznika

nr 5 do zarządzenia. 6. Ustala się treść formularza ofertowego-harmonogram i kosztorys w brzmieniu załącznika

nr 6 do zarządzenia. 7. Ustala się treść umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w brzmieniu załącznika nr 7 do zarządzenia.

 

§ 3.

 

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie: 

 

1. Przewodniczący Komisji: o Izabela Szczepanek2. Członkowie Komisji: o Beata Kowalik o Teresa Przerwao Elwira Warchoło Agnieszka Serafin

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 5.

 

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT             /-/ mgr Robert Kowalczyk

 

Załączniki: 

– Ogłoszenie o konkursie ofert

– Regulamin konkursu ofert

– Warunki uczestnictwa

– Formularz ofertowy

– Umowa