§ 1.

Ogłasza się konkurs ofert oraz zaprasza się podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert na realizację w 2019 roku gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2017-2019”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego- HPV (Typ 6,11,16,18) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2006, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko zwanego dalej „Programem”.

§ 2.

1.Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia. 2.Ustala się regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu w brzmieniu załącznika nr 2 do Zarządzenia. 3.Ustala się warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 3 do Zarządzenia. 4.Ustala się treść formularza ofertowego-dane rejestrowe w brzmieniu załącznika nr 4 do Zarządzenia. 5.Ustala się treść formularza ofertowego-oświadczenie oferenta w brzmieniu załącznika nr 5 do Zarządzenia. 6.Ustala się treść formularza ofertowego-harmonogram i kosztorys w brzmieniu załącznika nr 6 do Zarządzenia. 7.Ustala się treść umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w brzmieniu załącznika nr 7 do Zarządzenia.

§ 3.

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:1.Przewodniczący Komisji: – Izabela Szczepanek2.Członkowie Komisji: – Kinga Kowalczyk– Magdalena Marszałek– Elwira Warchoł– Agnieszka Serafin  

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 5.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.WÓJT/-/ Teresa Fryszkiewicz                      

 

 

DO POBRANIA: Formularz ofertowy_4,5,6HPV

Załącznik Nr 1- Ogłoszenie

Załącznik Nr 2 – Regulamin

Załącznik Nr 3 – Warunki uczestnictwa

Załącznik Nr 4,5,6 – Formularz oferty

Załącznik Nr 7 – Umowa

Program HPV