Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 § 1

 

Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2018 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 § 2

 

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.garbatkaletnisko.pl;
na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko;
na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko: www.garbatkaletnisko.pl.

 § 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         

                                                                                 

                          

                                                                                              WÓJT

                                                                                  /-/ Robert Kowalczyk

 

 

Załącznik nr 1