Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz uchwały Nr IV/12/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Garbatka-Letnisko (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r., poz.2657) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutów sołectw położonych na terenie gminy Garbatka-Letnisko: sołectwa Anielin, sołectwa Bąkowiec, sołectwa Bogucin, sołectwa Brzustów, sołectwa Garbatka-Letnisko, sołectwa Garbatka Długa i Garbatka Nowa, sołectwa Garbatka-Zbyczyn i Garbatka-Dziewiątka, sołectwa Molendy, sołectwa Ponikwa. Projekt wzorcowej uchwały w sprawie zmiany statutów sołeckich stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.2.Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko na temat zapisów projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołeckich

§ 2

1.Konsultacje odbędą się w dniach od 04.02.2019r. – 18.02.2019r., w granicach administracyjnych sołectw, o których mowa w § 1 ust. 1.2.Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołeckich.

§ 3

Konsultacje polegać będą na:1)udostępnianiu mieszkańcom treści projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołeckich na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko (www.garbatkaletnisko.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Garbatka-Letnisko (www.bip.garbatkaletnisko.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko,2)wyłożenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołeckich w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach, celem udostępnienia mieszkańcom, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, uwagi i wnioski,3)wyłożenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołeckich w Biurze Rady Gminy w dniach i godzinach urzędowania celem udostępnienia mieszkańcom, którzy mogą zgłaszać pisemne opinie, uwagi i wnioski,

§ 4

1.Opinie, uwagi i wnioski dotyczące projektu chwały w sprawie zmiany statutów sołeckich należy składać w terminie do 18.02.2019r. na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia: 1)poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko,2)poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: [email protected], 2.Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1 zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.garbatkaletnisko.pl oraz dostępny będzie w miejscach wskazanych w § 3 pkt 2 i 3.

§ 5

1.Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący.2.Opinie i uwagi dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołeckich zostaną przedstawione Radzie Gminy Garbatka-Letnisko.3.Treść informacji o ogłoszeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołeckich stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 7

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT/-/TeresFryszkiewicz                            

 

załączniki:

Załącznik Nr 1-  projekt uchwały

Załącznik Nr 2 –  Formularz do składania uwag, propozycji               

Załącznik Nr 3  – Informacja wójta