Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wydawanie czasopisma społeczno-kulturalnego Gminy Garbatka-Letnisko” ogłoszony Zarządzeniem Nr 1/2016 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 4 stycznia 2016 r.2.Powód  unieważnienia – nie złożono żadnej oferty.

 § 2

Informację o unieważnieniu  konkursu zamieszcza się :1.w Biuletynie Informacji Publicznej, 2.na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko3.na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko:  www.garbatkaletnisko.pl

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. WÓJT/- / mgr Robert Kowalczyk