Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz § 4 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, zarządza się, co następuje:

§ 1

1.Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.2.Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie: – w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.garbatkaletnisko.pl;- na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko;- na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko: www.garbatkaletnisko.pl.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                         WÓJT/-/ mgr Robert Kowalczyk