ZARZĄDZENIE Nr 17/2022WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKOz dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

1.Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2022 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2.Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

– w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.garbatkaletnisko.pl;- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko;- na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko: www.garbatkaletnisko.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Współpracy Zewnętrznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT/-/Teresa Fryszkiewicz

 

Do pobrania: