Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm. ), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2013, poz. 217 ze zm.) oraz art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/59/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnych programów zdrowotnych pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2014-2016” oraz „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2014-2015”, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

Ogłasza się konkurs ofert oraz zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą

do składania ofert na realizację w 2015 roku programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (ok. 1000 osób po 65 roku życia), zwanego dalej „Programem” dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko.

 

§ 2.

 

1. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia. 2. Ustala się regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia. 3. Ustala się warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu załącznika

nr 3 do zarządzenia. 4. Ustala się treść formularza ofertowego-dane rejestrowe w brzmieniu załącznika

nr 4 do zarządzenia. 5. Ustala się treść formularza ofertowego-oświadczenie oferenta w brzmieniu załącznika nr 5 do zarządzenia. 6. Ustala się treść formularza ofertowego-harmonogram i kosztorys w brzmieniu załącznika

nr 6 do zarządzenia. 7. Ustala się treść umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w brzmieniu załącznika nr 7 do zarządzenia.

 

§ 3.

 

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:1. Przewodniczący Komisji: o Izabela Szczepanek2. Członkowie Komisji: o Beata Kowaliko Teresa Przerwa o Elwira Warchoło Agnieszka Serafin.

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 5.

 

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT                 /-/ mgr Robert Kowalczyk

 

Załączniki:

– Ogłoszenie o konkursie ofert

– Regulamin konkursu ofert

– Warunki uczestnictwa

– Formularz ofertowy

– Umowa