Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX/50/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko”.2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Współpracy Zewnętrznej.

§ 3

 Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 publikuje się: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej, 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, 3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.WÓJT/-/ Teresa Fryszkiewicz

 

1)      Załącznik – ogłoszenie       https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/46626/wiadomosci/504230/files/ogloszenie.pdf