ZARZĄDZENIE NR 22/2024

WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 27 lutego 2024 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.  

         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały Nr LIV/320/23 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 października 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2024”, zarządza się, co następuje:

§1

1. Ogłasza się otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Współpracy Zewnętrznej.

§3

 Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 publikuje się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko,

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                     WÓJT

                                                                      /-/ Teresa Fryszkiewicz

Pliki do pobrania