oraz powołania Komisji Konkursowej do wyboru ofert Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm. ), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2013, poz. 217) oraz art. 48 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/59/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie  przyjęcia gminnych programów zdrowotnych pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2014-2016” oraz „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2014-2015”, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się konkurs ofert oraz zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert na realizację w 2014 roku programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (ok. 914  osób  po 65 roku życia), zwanego dalej „Programem” dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 2

1.Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia. 2.Ustala się regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia. 3.Ustala się warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 3 do zarządzenia. 4.Ustala się treść formularza ofertowego-dane rejestrowe w brzmieniu załącznika nr 4 do zarządzenia. 5.Ustala się treść formularza ofertowego-oświadczenie oferenta w brzmieniu załącznika nr 5 do zarządzenia. 6.Ustala się treść formularza ofertowego-harmonogram i kosztorys w brzmieniu załącznika nr 6 do zarządzenia. 7.Ustala się treść umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w brzmieniu załącznika nr 7 do zarządzenia.

§ 3

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:1.Przewodniczący Komisji: -Izabela Szczepanek2.Członkowie Komisji: -Beata Kowalik-Teresa Przerwa -Elwira Warchoł-Agnieszka Serafin.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 5

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędy Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT/-/mgr Robert Kowalczyk

 

DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIKI TUTAJ