Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 32, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/54/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”, zarządza się, co następuje: zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. ”Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu Gminy Garbatka-Letnisko”

  § 2

 

Treść ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 3

Ogłoszenie zamieszcza się :1.w Biuletynie Informacji Publicznej, 2.tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko3.na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko: www.garbatkaletnisko.pl

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                               Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 36/2014Wójta Gminy Garbatka-Letniskoz dnia 23 maja 2014 r.        OGŁOSZENIEWójt Gminy Garbatka-LetniskoNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art.4 ust.1 pkt.32, art.5 ust.4 pkt 2, art. 11 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/54/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadania publicznego z zakresu  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu Gminy Garbatka-Letnisko”:1.Rodzaj zadania. a)Nazwa zadania konkursowego:  Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu Gminy Garbatka-Letnisko b)Forma realizacji zadania: zlecenie realizacji zadania  publicznych nastąpi w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie  ich realizacji.c)Opis zadania: -w ramach realizacji zadania przewiduje się organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy  Garbatka-Letnisko w formie wyjazdowej oraz prowadzenie w trakcie wypoczynku działań edukacyjnych i profilaktycznych  mających na celu kształtowanie w młodych ludziach postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – jako czynników wpływających na zmniejszenie ryzyka występowania patologii społecznych, a także promowanie zdrowego stylu życia.-cel zadania: ograniczenie podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Garbatka-Letnisko.-adresaci: dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Garbatka-Letnisko ze środowisk zagrożonych różnego rodzaju uzależnieniami: z rodzin dysfunkcyjnych w szczególności ze środowisk zagrożonych zjawiskami patologicznymi związanymi ze spożywaniem napojów alkoholowych.2.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 15 000 zł.3.Zasady przyznawania dotacji.Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

4.Termin realizacji zadania: od 26 czerwca 2014r.do 31 sierpnia 2014r.

5.Warunki realizacji zadania-W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), które w wyznaczonym terminie i miejscu  złożą oferty na określonym formularzu.-Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).-Druk dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko www.bip.garbatkaletnisko.pl6.Termin i miejsce składania ofert.a)Oferty należy składać w  Sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko ul.Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko w terminie do 16 czerwca 2014 roku, do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie,z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego – Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu Gminy Garbatka-Letnisko”.b)Do oferty należy dołączyć:1.kopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących 2.aktualny statut Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty mające znaczenie przy ocenie możliwości i jakości wykonania zadania przez oferenta, w tym rekomendacje i opinie o oferencie oraz realizowanych przez niego projektach. c)Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. d)W przypadku załączników składanych w formie kserokopii winny one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.  7.Kryteria wyboru ofert.Kryteria,które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:Kryteria formalne:1.czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony tj. organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie, 2.czy oferta została złożona w terminie, 3.czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru, 4.czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki.Oferty, które nie zostaną złożone w terminie lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone.Kryteria merytoryczne:1.ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, 2.ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 3.ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale którychorganizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadaniepubliczne, 8.Tryb wyboru ofert.1.Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.Tryb pracy Komisji Konkursowej określa Regulamin  ustalonyzarządzeniem Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.2.Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.3.Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Garbatka-Letnisko w formie zarządzenia.  4.Istnieje możliwość wyboru kilku oferentów w celu realizacji jednego zadania. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9.Informacja o wysokości przekazanej dotacji na realizację tego samego rodzaju zadań w roku 2014 i w roku poprzednim.2014 rok – 0 zł,2013 rok – 9 982  zł.Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygniętych konkursów na stronie: www.bip.garbatkaletnisko.pl.

10.Termin dokonania wyboru ofert.1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18 czerwca 2014 r.,2.Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane:1)w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko pod adresem:www.bip.garbatkaletnisko.pl;2)na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Garbatce-Letnisko;3)na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl 

11.Informacje dodatkowe: 1.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania  w innej formie.2.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Garbatka-Letnisko a wnioskodawcą.3.Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez samorząd  Gminy Garbatka-Letnisko. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.4.Dotacje nie będą przyznawane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.5.W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed dniem podpisania umowy.6.Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.Zleceniobiorca zobowiązany jest do:1.Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana. 2.Wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;3.Składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego, w terminach przewidzianych w umowie, na wzorze określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania( Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).Uwaga: Dodatkowe informacje o konkursie oraz obowiązujące formularze ofert, umówi sprawozdań można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, pok. nr 7 w godz. 8.00 – 15.00,tel. 48-62-10-314 wew. 26.                                             WÓJT/-/ mgr Robert Kowalczyk