ZARZĄDZENIE  Nr  36/2024

WÓJTA GMINY GARBATKA-LETNISKO

z dnia 21 marca 2024 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.garbatkaletnisko.pl;
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko;
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko: www.garbatkaletnisko.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Współpracy Zewnętrznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                           WÓJT

                                                                                               /-/ Teresa Fryszkiewicz

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2024r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 22/2024 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 7 lutego 2024r.