Na podstawie art. 36 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), § 15 ust. 2 Statutu Sołectwa zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/68/16 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Bogucin (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2017 r., poz. 834) w wykonaniu Uchwały Nr XXIV/16/17 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Bogucin zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Zwołuje się Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Bogucin w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Zdzisława Lackowskiego  dotychczasowego Sołtysa.

§ 2.

1.  Ustala się termin przeprowadzenia wyborów uzupełniających na dzień 16 maja 2017 r. o godz.18.00 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogucinie.2. Do obsługi techniczno-organizacyjnej Zebrania wyznacza się panią Izabelę Szczepanek.

§ 3.

Porządek Zebrania Wiejskiego przedstawia się następująco:1.Otwarcie Zebrania Wiejskiego i stwierdzenie jego prawomocności.2.Wybór Przewodniczącego Zebrania.3.Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.5.Wybór sołtysa.6.Ogłoszenie wyników wyborów.  7.Wolne wnioski i zapytania.

§ 4.

1. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bogucin dla wyboru Sołtysa stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa Bogucin, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Bogucin, w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko i na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko /www.garbatkaletnisko.pl/.

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.WÓJT/-/ Robert Kowalczyk

 

Do pobrania:

Zawiadomienie