Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) oraz  Uchwały Nr XXXIII/59/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnych programów zdrowotnych pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2014-2016” oraz „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2014-2015”, zarządza się, co następuje:

                                                                      § 1.Ogłasza się konkurs ofert oraz zaprasza się podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert na realizację w 2016 roku gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2016”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego- HPV (Typ 6,11,16,18) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2003, mieszkanek Gminy Garbatka-Letnisko zwanego dalej „Programem”.

                                                                      § 2.1.Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia. 2.Ustala się regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia. 3.Ustala się warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 3 do zarządzenia. 4.Ustala się treść formularza ofertowego-dane rejestrowe w brzmieniu załącznika nr 4 do zarządzenia. 5.Ustala się treść formularza ofertowego-oświadczenie oferenta w brzmieniu załącznika nr 5 do zarządzenia. 6.Ustala się treść formularza ofertowego-harmonogram i kosztorys w brzmieniu załącznika nr 6 do zarządzenia. 7.Ustala się treść umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w brzmieniu załącznika nr 7 do zarządzenia.

                                                                      § 3.Powołuje się Komisję Konkursową w składzie: 

1.Przewodniczący Komisji: oIzabela Szczepanek

2.Członkowie Komisji: oBeata Kowalik oTeresa PrzerwaoElwira WarchołoAgnieszka Serafin                                                                       § 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

                                                                     § 5.Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

                                                                      § 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                                                WÓJT                                                                                   /-/ mgr Robert Kowalczyk

 

Załaczniki:

załacznik nr 1

załącznik nr 2

załacznik nr 3

formularz ofertowy

Umowa