Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn. zm.), art.7.ust.1. pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ust.1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.), Uchwały Nr III/26/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2019-2021”, zarządza się, co następuje:

§ 1

Unieważnia się konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2021 gminnego programu polityki zdrowotnej pn. „Programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2019-2021” ogłoszony Zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 15 czerwca 2021 r., ze względu na fakt, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

§ 2

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Garbatka-Letnisko, na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko oraz poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT/-/ Teresa Fryszkiewicz