§ 1.

Ogłasza się konkurs ofert oraz zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert na realizację w 2021 roku programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (ok. 752 osoby po 65 roku życia), zwanego dalej „Programem” dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 2.

1. Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia. 2. Ustala się regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia. 3. Ustala się warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 3 do Zarządzenia. 4. Ustala się treść formularza ofertowego-dane rejestrowe w brzmieniu załącznika nr 4 do Zarządzenia. 5. Ustala się treść formularza ofertowego-oświadczenie oferenta w brzmieniu załącznika nr 5 do Zarządzenia. 6. Ustala się treść formularza ofertowego-harmonogram i kosztorys w brzmieniu załącznika nr 6 do Zarządzenia. 7. Ustala się treść umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w brzmieniu załącznika nr 7 do Zarządzenia.

§ 3.

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:1. Przewodniczący Komisji: – Izabela Szczepanek2. Członkowie Komisji: – Małgorzata Szumilas– Agnieszka Płachta.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 5.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.          

                             WÓJT/-/ Teresa Fryszkiewicz

 

Załącznik Nr 1- ogłoszenie     

Załącznik Nr 2 – Regulamin   

Załącznik Nr 3 – Warunki uczestnictwa   

Załącznik Nr 4,5,6 – Formularz oferty   

Załącznik Nr 7 – Umowa   

Program   –