Na podstawie  art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) oraz § 4 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, zarządza się co następuje:

§ 1

1.Ogłasza się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu Gminy Garbatka-Letnisko”.  2.Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.   

§ 2

Ogłoszenie publikuje się poprzez zamieszczenie: -w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.garbatkaletnisko.pl;-na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko;-na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko: www.garbatkaletnisko.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                WÓJT/-/mgr Robert Kowalczyk

 

Załącznik nr 1