§1

1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoty Podstawowej w Bogucinie, Bogucin 53a, 26-930 Garbatka-Letnisko, dla której organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.

2.Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, oraz w siedzibie Publicznej Szkole Podstawowej w Bogucinie, Bogucin 53a, 26-930 Garbatka-Letnisko.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Teresa Fryszkiewicz

 

Do pobrania

 

załącznik : Zarządzenie nr 44/2019