Załącznik do Zarządzenia nr   46/2018

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia  13 czerwca  2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisku „Pod Sosnową Szyszką”,

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.

 

 

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko ogłasza   konkurs na   kandydata   na   stanowisko dyrektora  Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisku „Pod Sosnową Szyszką”, ul. Krasickiego 4, 26-930 Garbatka-Letnisko, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.

 

I. Do konkursu   może   przystąpić   osoba,  która  spełnia  wymagania  wynikające z  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia 11 sierpnia 2017 r.  w  sprawie wymagań,  jakim  powinna  odpowiadać  osoba  zajmująca  stanowisko  dyrektora  oraz  inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

 

II. Zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej z  dnia  11  sierpnia  2017r w   sprawie   regulaminu   konkursu   na   stanowisko   dyrektora   publicznego   przedszkola, publicznej  szkoły  podstawowej,  publicznej  szkoły  ponadpodstawowej  lub  publicznej placówki  oraz  trybu pracy    komisji    konkursowej    (Dz. U. z 2017r.        1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

 

2. życiorys z opisem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

– stażu pracy dydaktycznej  – w przypadku nauczyciela akademickiego,  albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia

– obywatelstwo

-miejsce zamieszkania ( adres korespondencji)

 

4. oryginały lub  poświadczone  przez  kandydata  za  zgodność  z  oryginałem  kopie dokumentów  potwierdzających  posiadanie  wymaganego  stażu  pracy,  o  którym mowa   w   b:  świadectw  pracy,  zaświadczeń  o  zatrudnieniu  lub  innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia

 

5. oryginały lub  poświadczone  przez  kandydata  za  zgodność  z  oryginałem  kopie dokumentów  potwierdzających  posiadanie  wymaganego  wykształcenia,  w  tym dyplomu  ukończenia  studiów  wyższych  lub  świadectwa  ukończenia studiów podyplomowych  z  zakresu  zarządzania  albo  świadectwa  ukończenia  kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 

6. poświadczonej przez  kandydata  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie  z  dnia  7 października 1999r.  o języku polskim( Dz.U. z  2011 r. poz. 43, poz.  224  i  455, Dz.U. z 2015r.  poz. .1132 oraz Dz.U. z 2017 r.  poz.60)  – w  przypadku cudzoziemca

 

7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza medycyny pracy,

 

8.oświadczenie, że  przeciwko  kandydatowi  nie  toczy  się  postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 

09. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z  dnia  17  grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, poz. 2110)

 

11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia  nauczyciela  mianowanego  lub  dyplomowanego– w  przypadku nauczyciela

 

12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy   lub   oceny   dorobku   zawodowego – w   przypadku   nauczyciela i nauczyciela akademickiego

 

13. oświadczenie, że  kandydat  nie  był  karany  karą  dyscyplinarną,  o  której  mowa w    76  ust.  1  ustawy  z  dnia  26  stycznia  1982  r. – Karta  Nauczyciela  (Dz.  U. z 2017 r. poz. 1189, Dz.U. z 2017 r. poz. 60 , poz.2203) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz.2183 z późn. zm.)  – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 

14. oświadczenie, że  kandydat  ma  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

15. Oświadczenie, ze kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach postępowania konkursowego.

 

Wszelkie  sporządzone  osobiście  przez  kandydata  dokumenty  winny  być własnoręcznie  podpisane.  W  przypadku  składania  kserokopii  oryginalnych  dokumentów winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem – zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Art. 76a § 2.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, Dz.U. z 2018 r.  poz. 149). 

 

 

W przypadku kiedy dokument jest wystawiony na inne nazwisko niż obecne, kandydat winien złożyć dokument potwierdzający zmianę nazwiska np. akt małżeństwa.

 

III. Oferty należy składać w  zamkniętych  kopertach  z  podanym  adresem  zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem „konkurs ” do dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 12.00  w Sekretariacie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, 26-930 Garbatka-Letnisko,  ul.  Skrzyńskich 1, pokój nr 15.Dopuszcza się również możliwość składania ofert w postaci elektronicznej , przy czym oferta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu : (048) 621 – 01 -94 wew. 32.

Konkurs   przeprowadzi   komisja konkursowa  powołana  przez  Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                                                                                                                                       Wójt

/-/ mgr Robert Kowalczyk