Na podstawie  art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) w związku z załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 40/2013 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu Gminy Garbatka-Letnisko”, zarządzam co następuje:

§ 1

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.„Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu Gminy Garbatka-Letnisko” dokonano wyboru  oferty złożonej przez Stowarzyszenie Dzieci Naszej Wsi ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 27/2, 26-640  Skaryszew.2.  Na realizację zadania  z zakresu  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu Gminy Garbatka-Letnisko” przyznano dotację w  wysokości  9 982 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                       

             WÓJT

/-/ mgr Robert Kowalczyk