Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015, poz.1515), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2015, poz. 618 ze zm.) oraz art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 581 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/45/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2016-2019”, zarządza się, co następuje:

                                                                  § 1.Ogłasza się konkurs ofert oraz zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert na realizację w 2016 roku programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (ok. 920 osób po 65 roku życia), zwanego dalej „Programem” dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko.

                                                                  § 2.1.Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia. 2.Ustala się regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia. 3.Ustala się warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 3 do zarządzenia. 4.Ustala się treść formularza ofertowego-dane rejestrowe w brzmieniu załącznika nr 4 do zarządzenia. 5.Ustala się treść formularza ofertowego-oświadczenie oferenta w brzmieniu załącznika nr 5 do zarządzenia. 6.Ustala się treść formularza ofertowego-harmonogram i kosztorys w brzmieniu załącznika nr 6 do zarządzenia. 7.Ustala się treść umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w brzmieniu załącznika nr 7 do zarządzenia.

                                                                  § 3.Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1.Przewodniczący Komisji: oIzabela Szczepanek

2.Członkowie Komisji: oBeata KowalikoTeresa Przerwa oElwira WarchołoAgnieszka Serafin.

                                                                   § 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

                                                                  § 5.Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędy Gminy.

                                                                 § 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                                         WÓJT                                                                                  /-/ mgr Robert Kowalczyk

 

Załaczniki:

– załącznik nr 1

– załacznik nr 2

– załącznik nr 3

– formularz ofertowy

– umowa