Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016, poz.446 z późn.zm.), art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2016, poz.1638 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1793 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/45/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 10 września 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2016-2018”, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ogłasza się konkurs ofert oraz zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert na realizację w 2017 roku programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (ok. 979 osób po 65 roku życia), zwanego dalej „Programem” dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 2.

1.Ustala się treść ogłoszenia o konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 1 do Zarządzenia. 2.Ustala się regulamin organizowania konkursu ofert na realizację programu w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia. 3.Ustala się warunki uczestnictwa w konkursie ofert w brzmieniu załącznika nr 3 do Zarządzenia. 4.Ustala się treść formularza ofertowego-dane rejestrowe w brzmieniu załącznika nr 4 do Zarządzenia. 5.Ustala się treść formularza ofertowego-oświadczenie oferenta w brzmieniu załącznika nr 5 do Zarządzenia. 6.Ustala się treść formularza ofertowego-harmonogram i kosztorys w brzmieniu załącznika nr 6 do Zarządzenia. 7.Ustala się treść umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w brzmieniu załącznika nr 7 do Zarządzenia.

§ 3.

Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:1.Przewodniczący Komisji: o Izabela Szczepanek2.Członkowie Komisji: o Beata Kowaliko Teresa Przerwa o Elwira Warchoło Agnieszka Serafin.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 5.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędy Gminy.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       WÓJT/-/ mgr Robert Kowalczyk

 

 

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie – załącznik nr 1

Regulamin – załącznik nr 2

Warunki uczestnictwa – załącznik nr 3

Załącznik nr 4,5,6

Załącznik nr 7