Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 655 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023:

do przedszkola, oddziału przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                           WÓJT

                                                                      /-/ Teresa Fryszkiewicz

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 5/2023

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 11 stycznia 2023 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddziału przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1

Potwierdzenie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej woli kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym – rodzice składają pisemną deklarację.

 

 

od 06 lutego 2023 r.

do 1 marca 2023 r.

 

 

 

2

Uruchomienie rekrutacji. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 20 lutego 2023 r.

do 24 marca 2023 r.

 

 

od 04 maja 2023 r.

do 15 maja 2023 r.

3

Weryfikacja wniosków.

od 27 marca 2023 r.

do 31 marca 2023 r.

od 16 maja 2023 r.

do 19 maja 2023 r.

4

Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

03 kwietnia 2023 r.

22 maja 2023 r.

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka.

od 04 kwietnia 2023 r.

do 14 kwietnia 2023 r.

od 23 maja 2023 r.

do 29 maja 023 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

17 kwietnia 2023 r.

 

31 maja 2023 r.

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr  5/2023

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 11  stycznia 2023 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Od dnia

Do dnia

Do godziny

Harmonogram czynności

 

 

31.01.2023 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

 

01.02.2023 r.

 

03.03.2023 r.

1500

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole podstawowej.

 

06.03.2023 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

 

07.03.2023 r.

1500

Opublikowanie w szkołach podstawowych list kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

 

08.03.2023 r.

 

15.03.2023 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodziców lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

16.03.2023 r.

1500

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

 

14.08.2023 r.

 

18.08.2023 r.

1500

Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami i oświadczeniami.

 

21.08.2023 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

 

 

22.08.2023 r.

1500

Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

 

22.08.2023 r.

 

25.08.2023 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodziców lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do szkoły.

 

28.08.2023 r.

1500

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.