Na podstawie  art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. ) w związku z załącznikiem Nr 1  Zarządzenia Nr 38/2012 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. ”Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznym dla dzieci z terenu gminy Garbatka-Letnisko  zarządza się co następuje:

 

§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu  gminy Garbatka-Letnisko” dokonano wyboru następującej oferty:  1. Stowarzyszenie „ Dzieci Naszej Wsi”  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27/2 ,      26-640 Skaryszew  w zakresie realizacji zadania: –  Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu gminy Garbatka-Letnisko”.-Zorganizowanie wypoczynku letniego (kolonii profilaktycznych) dla dzieci i młodzieży tj. uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z rodzin o różnym statucie materialnym, w tym z rodzin niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych bądź dotkniętych problemem alkoholowym. Celem nadrzędnym koloni profilaktycznych, jest udzielenie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych różnorakiej specjalistycznej pomocy oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w zakresie szeroko pojętego problemu uzależnień.- wędrówki i wycieczki krajoznawcze (Zakopane, Dolina Kościeliska, Morskie Oko, Kalatówki, Gubałówka, Ząb, okolice Poronina-zwiedzanie Muzeum Stylu Zakopiańskiego, Tatrzańskiego, Fauny i Flory, zwiedzanie Starego Miasta w Krakowie-kąpiel w basenach termalnych, pobyt w wesołym miasteczku-zajęcia sportowe, kulturalne i artystyczne-Termin realizacji zadania: od 01 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.   Na realizację zadania  z zakresu  przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym pn.„Zorganizowanie kolonii socjoterapeutycznej dla dzieci z terenu gminy Garbatka-Letnisko”     przyznano dotację w    wysokości:10 000 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt                                                         /-/ mgr Robert Kowalczyk