Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 5a ust 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XI/58/11 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 05 września 2011 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu konsultowania organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego Gminy Garbatka-Letnisko w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej  tych organizacji zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”.2.Projekt Programu (załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia) wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony zostanie:1)w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.garbatkaletnisko.pl,2)na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl,3)na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko3. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii nt. projektu Programu.

§ 2

Czas trwania konsultacji: od 01.09.2021 r. do 22.09.2021 r.

§ 3

1.Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu Programu.2.Propozycje zgłaszania opinii wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 korzystając z załączonego formularza (załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia) i złożyć w następujący sposób:1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko,  2) wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko,3) przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected] wpisując w   tytule „Program współpracy na 2022 r.” 3. Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego nprojektu programu. 4. Wyniki konsultacji maja charakter opiniodawczy, nie są wiążące dla Wójta Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 4

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.

  § 5

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT/-/ Teresa Fryszkiewicz

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Program

Załącznik Nr 2 – Formularz