Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021:

1. do przedszkola, oddziału przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Garbatka-Letnisko, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;2. do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Garbatka-Letnisko, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie powierza się dyrektorom przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbatka-Letnisko.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik: Zarządzenie NR 6/2020