§ 1.

Zwołuje się Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Molendy w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Marcina Tkaczyka dotychczasowego członka Rady Sołeckiej.

§ 2.

1. Ustala się termin przeprowadzenia wyborów uzupełniających na dzień 13 lipca2017 r. o godz.17.00 w Molendach 29 (mieszkanie Sołtysa pani Barbary Kwaśnik).2. Do obsługi techniczno-organizacyjnej Zebrania wyznacza się panią Izabelę Szczepanek.

§ 3.

Porządek Zebrania Wiejskiego przedstawia się następująco:1.Otwarcie Zebrania Wiejskiego i stwierdzenie jego prawomocności.2.Wybór Przewodniczącego Zebrania.3.Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.5.Wybór członka Rady Sołeckiej.6.Ogłoszenie wyników wyborów.  7.Wolne wnioski i zapytania.

§ 4.

1. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Molendy dla wyboru członka Rady Sołeckiej stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa Molendy, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Molendy, w Urzędzie Gminy Garbatka-Letnisko i na stronie internetowej Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko /www.garbatkaletnisko.pl/.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.WÓJT/-/ mgr Robert Kowalczyk

 

DO POBRANIA:

Zawiadomienie