Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) i art. 15 ust. 2d ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert w 2021 r.2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega publikacji poprzez jego zamieszczenie: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.garbatkaletnisko.pl,2) na stronie internetowej Gminy Garbatka-Letnisko www.garbatkaletnisko.pl,3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT/-/ Teresa Fryszkiewicz

 

do pobrania:

Załącznik Nr 1 – ogłoszenie

Załącznik Nr 2 – formularz