Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 i art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/59/13 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnych programów zdrowotnych pod nazwą: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2014-2016” oraz „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2014-2015”zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka-Letnisko po 65 roku życia na lata 2014-2015″, zatwierdził wybór oferty Przychodni VITAL – MED Dariusz Skoczylas, Ewa Skoczylas, Katarzyna Sadurska s.c., ul. Spacerowa 2, 26-930 Garbatka-Letnisko.

 

§ 2

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowejUrzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Garbatka-Letnisko.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT             /-/ mgr Robert Kowalczyk